SILVA medical   I   LE BOIS DE LA PIERRE   I   LA FORÊT DE SOIGNES   I   SCHEUTBOS

Vóór de opname in Ziekenhuis Scheutbos zal de verantwoordelijke geneesheer het medisch dossier van de patient en de reden van opname evalueren.
Het dossier laat ons toe de patiënt te oriënteren naar één van de 4 verpleegafdelingen. Het is bijgevolg van essentieel belang dat het dossier volledig is, elke vraag is belangrijk.

Verblijfsduur :
Elke patiënt wordt uitgenodigd actief deel te nemen aan het project tijdens zijn verblijf, omkaderd door een multidisciplinair team dat alles in het werk stelt om zijn gezondheidstoestand te verbeteren.
Elke patiënt doet dit op zijn eigen ritme en naargelang zijn gezondheidstoestand en pathologie.
De arts zal de hospitalisatie beëindigen nadat hij alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de continuïteit van de zorgen te waarborgen.

 Na de hospitalisatie :
Indien de gezondheidstoestand van de patiënt thuiszorg of een drastische wijzigingvan huisvesting vereist, zal het team hem hieromtrent de nodige informatie verstrekken en helpen bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen.
Onze dienst Ambulante Revalidatie zal de patiënt helpen bij het opvolgen van de zorgen na de hospitalisatie wanneer de patiënt in staat is naar huis terug te keren.

Concreet  :
Wanneer het administratief dossier aanvaard wordt, zal de opnamedatum vastgelegd worden met de patiënt of de sociale assistente van het ziekenhuis waar de patiënt gehospitaliseerd is.
Wegens organisatorische redenen en teneinde de patiënt een kwaliteitsvolle opname te bieden, zal de opname in het Ziekenhuis verplicht gebeuren tussen 9u00 en 10u00.

Contactgegevens in geval van vragen omtrent de opname : 
Dienst Opname : admin@silva-medical.be
Tel. : 02 854 10 80